REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca/ Usługodawca – Iwona Gaudy, z siedzibą przy ul. Nowej w Łyścu, NIP5732371158 adres poczty elektronicznej: koronki@iwogg.pl.
2. Galeria – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym iwogg.pl.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Galerii, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem Regulamin
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą drogą mailową.
9. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10.Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
12. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Galerii, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Galerii.
2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Galerii internetowego pod adresem iwogg.pl .
3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.
4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. niniejszego Regulaminu.

3. Zasady Korzystania z Galerii

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty prezentowane w Galerii Koronki iwogg możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
2. Do korzystania z Galerii, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Galerii i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Galerii Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Galerii, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Galerii lub jej elementy techniczne,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Galerii wyłącznie dla własnego użytku osobistego,
d) korzystania ze Galerii w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Galerii Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Galerii Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Galerii. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Galerii, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego.
2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
3. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Galerii wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
4. Wskazane w punkcie 4.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Galerii były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Galerii w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Galerii.
6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Galerii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Galerii internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zamówienia produktu znajdującego się w asortymencie Galerii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Galerii w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
4. Wszelkie informacje szczegółowe realizacji zamówienia zostaną przesłane drogą mailową na podany w formularzu zamówienia adres email.
5. Z chwilą dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
6. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi na podany przez niego adres dostawy.
7. Na każde zamówienie wystawiany jest paragon fiskalny. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6. Cena

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Galerii podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto). Cena nie zawiera kosztów wysyłki.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

7. Płatność i Realizacja Zamówień

1. Zamówienia złożone w Galerii mogą być opłacone tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. Płatność pobierana jest z góry. Istnieje możliwość płatności PayPal, również z góry.
2. Realizacja zamówienia odbywa w się w czasie uzgodnionym w korespondencji mailowej (zwyczajowo wynosi ona około 3 tygodnie) i liczona jest od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie do momentu nadania wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania zamówienia do wysyłki.
3. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
4. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia.

8. Dostawa

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania Zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania zamówienia do wysyłki.
2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest:
a) przesyłką kurierską – jej cena wynosi 15zł (kurier DPD),
b) przesyłka Paczkomatem – jej cena wynosi 11 zł ( nie dotyczy ona przesyłek o wartości powyżej 300).
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.
4. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 (InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
5. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego Towaru przez Klienta.
6. W przypadku dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

9. Reklamacje towarów (rękojmia)

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:
a)złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),
b)żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
c)żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
d)żądanie usunięcia wady.
4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu, wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe. Sprzedawca udostępnia na stronie Galerii wzór formularza reklamacyjnego, z którego Klient może skorzystać.
7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.
8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż Dostawca.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Galerii.
4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: koronki@iwogg.pl Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy na stronie Galerii, z którego uprawniony Klient może skorzystać.
5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
7. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument.
8. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt Dostawy Towaru, z zastrzeżeniem punktu 10.10. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
10. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
11. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Galerii.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie Polityka Prywatności.

13. Postanowienia końcowe.

1. W Galerii umowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Galerii. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r.